Sumariu

"BNCTL fasilita klientes sira liu husi servisu ka selebrasaun akordu entre BNCTL ho intedidades privadus  ka Ministerio sira"

SERVISU SIRA HANESAN;
1. Pagamentu salariu Funsionariu publiku no privadu
2. Pagamentu subsidiu idozus no invalidus
3. Pagamentu bolsa da mae
4. Simu pagamentu taxa
5. Simu pagamentu propinas ba estudante
6. Apoiu programa pagamentu hosi Governu