Sumariu

"hanesan tipu garantia ida ne’ebé mak oferece ba kliente ho objetivu atu kliente bele partisipa iha tenderizasaun ba projeitu balu hanesan rekezitus determinadu hosihosiProjeitu na’in/Benefesiáriu. Garantia 15% hosi valor garantia"

 

REKEZITUS BA BID SECURITY

 1. Karta Pedidu hato’o ba membru K.A
 2. Kopia kartaun Eeletoral / billete identidade/ passaporte ba ema estranjeiros
 3. Kopia konta bankária kompañia ho Numero IBAN
 4. Profile kompañia ne’ebé validu:
 • Lisensa autorizasaun para exercicio de atividade ecomonia (SERVE)
 • Sertidaun Registu Komersial (SERVE)
 • Sertidaun Dividas (SERVE)
 • Estatutu Kompañia
 • Estrutura Kompañia
 • Mapa Lokalizasaun Edifisiu Kompañia
 1. Kopia notifikasaun tenderizasaun (Bid Security)
 2. Karta rekomendasaun husi benefisiariu (Aplika ba garantia bankária seluk)