Garantia Bankaria

BNCTL fornese Garantia Bankaria hodi fasilita kompanhia sira hodi partisipa iha Konkursu no Kualker Implementasaun Projetu.

Tranferensi

BNCTL fasilita kliente sira atu halo transferensia osan ba estrangeiro no mos Simu osan husi kualker fatin ho lais no fasil

Dokumentariu Kréditu

BNCTL fornese Dokumentariu Kréditu atu fasilita transaksaun entre komprador no vendedor.