Sumariu

"Depositu designadu ba Veteranus ne’ebé hetan ona rekoñesimentu ka kondekorasaun hanesan Herois da Libertasaun da Patria konforme Lei no iha direitu ba pensaun mensal"

DEPOSITU ASUWA’IN

Depositu, rai osan ka poupa agora atu prepara ba necessidades iha futuru inklui prepara rekursu ba necessidades inesperada sira.

KONDISAUN GERAL

 1. Kuantia minimum loke konta $10.00
 2. Kuantia Issue Kartaun ATM $4.00
 3. Kuantia Minimu hetan jurus/funan $50.00
 4. Kustu Manutensaun ba konta $0.50/Fulan
 5. Jurus sei bazeia Presariu BNCTL ne’ebé atualiza
 6. Bele foti osan iha kualker sukursal no unidade BNCTL iha 13 munisipiu
 7. Bele utiliza servisu ne’ebé Banku disponibiliza hanesan ATM, POS, Internet Banking no Transferensia
 8. Bele uza nu’udar garantia hodi asesu ba fasilidade kreditu.

FASILIDADE DEPOZITU ASUWA’IN

 • 1. Bele deposita no foti osan husi kualker sukursais no unidade BNCTL iha 13 municipios no utilize servisu nebe’e banku disponibiliza hanesan ATM,POS, internet banking no transferensia. Banku sei emiti kartaun debitu konforme pedidu.
 • 2. Bele halo tranzasoens atravez banka movies BNCTL nebe visita veteran nia hela fatin 
 • 3. Bele uza nudar garantia hodi asesu ba fasilidade kreditu ho juru bonifikadu
 • 4. Bele asesu ba fasilidade teknologia bankaria sira seluk
 • 5. Nudar meius atu simu no foti osan pensaun veteranus

REKEZITUS BA KONTA DEPOZITU ASUWA’IN

 • 1. Fotografia Aktual Meio Corpo 3x4 koloridu Tahan 1/ bele hasai direta iha Banku
 • 2. Kopia Kartaun Eleitor/BI/Pasaporte sei validu (Minimu Kartaun Identidade 2 (rua)
 • 3. Kopia Kartaun ou Dokumentu Fixa Veteranus

Brosura Depozitu Asuwa'in

Ficha abertura konta bele klik iha ne'e

Termu no kondisaun jeral bele klik iha ne'e

Deklarasaun ba anti brankamentu kapital klik iha ne'e

Brosura ba poupansa Asuwa'in bele Klik iha ne'e