Sumariu

 "Produtu ida ne'e oferese ba instituisaun Koperativa, Assosiasaun, NGO no Grupu ne'ebe mak registu ho sertidaun komprovativu"

Rekerimentu ba Koperativa

ORGANIZASAUN (NGO, FUNDASAUN, ASOSIASAUN & KOOPERATIVA)

  1. Fotografia atual Meio Corpo 3x4 koloridu Tahan 1
  2. Kopia Kartaun Eleitor/BI/Pasaporte sei validu (Minimu Kartaun Identidade 2 (rua)
  3. Viza Traballu/Viza Rezidensia/Autorizasaun Estada Espesiál (Validu ba Non Residence/Estranjeiru)
  4. Sertidaun Komprovativa Rejistu/Eskritura (hosi Notariadu-Ministeriu Justisa)
  5. Estatutu (Legaliza iha Notariadu-Ministeriu Justisa)
  6. Karta autorizasaun hosi Diretór no/ka ofisiál ba abertura konta bankaria no atu asina hodi entidade nia naran (karik iha)
  7. Karta Autorizasaun ba movimentasaun konta bankaria (karik iha)
  8. Mapa Lokalizasaun
  9. Estrutura

 

Ficha abertura konta koletiva klik iha ne'e

Termu no kondisaun jeral klik iha ne'e

Deklarasaun ba anti brankamentu kapital klik iha ne'e