Sumariu

"Empréstimu ida ne’ebe oferese ba iha area rurais no urbanas ne’ebe mukit, espesial ba feto sira ne’ebé maka sai ona membru hosi grupu finanseira sira ne’ebé halo atividade produtivu"

Grupo Feto sira tenke konsiste husi membru 4 - 8 no kada membru sira obrigatorio iha konta iha BNCTL.

Kuantidade Kréditu

Kréditu Maximu $2,000.00.

Termus ba Kréditu

semana 24 ka fulan 6.

Taxa ba Juros

6% - 8% kada tinan no taxa fixo.

Planu Pagamentu

Pagamentu Kréditu kada Semana

 

 

Benefisiariu

Kréditu ida ne’e oferese hodi bele finansia feto sira iha área rural ne’ebé iha kapasidade negosiu no produtividade.

Kriteria Pesoal

 • Hatudu karater pesoal diak, onestu no responsavel.
 • Iha esperiensia negosiu.
 • Iha negosiu produtivu.
 • Sempre marka prezensa iha sentru grupu feto nian (semanal).
 • Konkorda atu iha responsabilidade hamutuk

Termu No Kondisaun

Kuantia Kréditu
Maximu $2,000.00.
Termu Kréditu
Maximu Semana 24 no Fulan 6
Taxa Juro
6% - 8% Kada Tinan * Taxa Fixo.
Penalidade
Tarde iha Pagamentu Juro 12% kada tinan (1% kada fulan husi kuantia total Kréditu).
Garantia
Sasan ruma iha Folin ka reseita ne'ebé sufisiente.
Planu Pagamentu
Planu Pagamentu Kréditu Semanal.
Kustu Seluk
Kustu Administrativa no Kustu seluk ne'ebé aplikavel tuir regulamentu BNCTL nian.

Rekerimentus

 1. Fotografia koloridu 3x4 tahan 1.
 2. Kopia kartaun eletoral rekerente no kaben (karin kaben nain).
 3. Kopia konta bankaria rekerente.
 4. Relatoriu enkontru antes halao treinamentu obrigatoriu ba membru (Aplika ba klientes foun)
 5. Relatoriu testu ba membru grupu (aplika ba kliente foun).
 6. Relatoriu estabelesementu grupu.
 7. Relatoriu intervista membru grupu.
 8. Lista sasan negosiu ne'ebe iha.
 9. Lista sasan negosiu ne'ebe atu sosa ka kompras ho emprestimu.
 10. Aprezenta garantia adisional

 

"Solusaun hamutuk kompleta nesesidade iha familia"

 

Brosura Kreditu Grupu Feto bele Klik iha ne'e